INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Właściciele Campingu Morskiego 21 dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich Klientów i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W tym w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 

Wypełniając nasz obowiązek informacyjny, prosimy Cię drogi Kliencie o zapoznanie się z treścią poniższych informacji.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki EUROCAMP s.c. (zwanej dalej „Spółką”), tj. Celina Grabowska „CELMARR”, EUROCAMP Elżbieta Grabowska EUROCAMP i Wojciech Grabowski PARTNER EUROCAMP.

Kontakt z administratorem jest możliwy drogą pisemną na następujący adres: EUROCAMP s.c. ul. Turystyczna 3 84-360 Łeba.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Zebrane od Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług pobytowych-campingowych na Campingu nr 21 Morski w Łebie oraz w związku z rozliczeniami finansowymi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do wykonania usługi zameldowania, wystawienia faktury.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO wskazujący na niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Np.: możemy odpowiadać na Państwa zapytania przesłane drogą elektroniczną lub komunikować się z Państwem telefonicznie celem potwierdzenia lub anulowania rezerwacji.
  • 6 ust. 1 lit. c RODO jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. Np.: obowiązki
    z ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie danych osobowych dotyczące informacji, jakie powinny się znaleźć na fakturze.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, z którego wynika nasz prawnie uzasadniony interes jako właścicieli Campingu Morskiego 21, który mamy w tym, aby dbać o Państwa bezpieczeństwo i podnosić jakość świadczonych usług. Np.: zainstalowanie na campingu monitoringu.
  • 6 ust. 1 lit. a RODO, który mówi o zgodzie na przetwarzanie danych, jeśli konkretne czynności przetwarzania nie mieszczą się w ramach podstaw prawnych, które opisaliśmy powyżej. Ewentualna zgoda, o którą Państwa poprosimy może być cofnięta w dowolnej chwili.

 

Okres przetwarzania danych

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych powyżej oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie swoich danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

W związku z wykonywaniem naszych usług, w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne mamy prawo przekazać Państwa dane dalej. Mianowicie:

  • osobom przez nas upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać należycie swoje obowiązki,
  • podmiotom, z których pomocy i usług korzystamy w zakresie prowadzonej przez nas działalności, np. dostawcom systemów informatycznych, czy współpracującym z nami biurom rachunkowym.
  • uprawnionym organowym państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Zakres udostępnianych przez nas danych osobowych jest adekwatny do celu przetwarzania.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich i profilowanie

 

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz nie wykonujemy profilowania, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób.

 

Prawa osób fizycznych, których dane przetwarzamy

 

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia ewentualnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych .

Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, dlatego też w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.

Jeżeli wystąpią Państwo z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, administrator danych ustosunkuje się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. Jeśli żądanie będzie skomplikowane albo otrzymamy znaczną liczbę takich żądań i nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Państwa o ewentualnym przedłużeniu terminu.

 

Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.